Menu

Het aantal snelheidsovertredingen in België is nog nooit zo hoog geweest. De reden hiervoor is de grotere pakkans, onder meer door de introductie van de trajectcontrole op de Belgische wegen. Bovendien zijn flitspalen uitgerust met de meest moderne technologieën waardoor ze meer auto’s kunnen controleren op meer inbreuken en deze op duidelijkere foto’s kan vastleggen.

Welke straf?

Beging u een snelheidsovertreding? De boete en het eventuele rijverbod zijn afhankelijk van drie zaken:

  • De snelheid waarmee u de maximumsnelheid overschreden heeft.
  • De plaatsgesteldheid van de feiten (zone 30, bebouwde kom,… )
  • Omstandigheden eigen aan uw persoon (recidivist, jonge bestuurder,… )

Voorts zal, indien u gedagvaard wordt, ook de Politierechtbank waar u dient te verschijnen een impact hebben op de straf. Elke rechtbank, zelfs elke rechter, is uniek en kan soeverein een straf uitspreken binnen de wettelijke marges. Wij hebben ervaring in elke Politierechtbank in België en kennen de gebruiken van elke rechtbank.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte en zware overtredingen. Bij lichte overtredingen kan de politie een voorstel tot onmiddellijke inning doen of kan het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstellen. Bij zware overtredingen zal u gedagvaard worden om te verschijnen voor de Politierechtbank van de plaats van het ongeval.

Lichte overtreding

Bij een lichte overtreding bestaat de kans dat u een voorstel tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking krijgt. Indien u deze betaalt zal u niet moeten verschijnen voor de Politierechter. Betaalt u het verstel niet of betwist u het voorstel zal u gedagvaard worden.

Onmiddellijke inning

Bij lichte overtredingen kan de politie een onmiddellijke inning voorstellen. U krijgt een overschrijvingsformulier in de bus dat het over te schrijven bedrag aanduidt. Indien u deze som betaald komt de overtreding niet op uw strafregister.

Het minimumbedrag is € 53,00

Indien u meer dan 10 Km/u te snel rijdt zal dit bedrag vermeerderd worden met:

  • € 6,00 per elke bijkomende kilometer of;
  • € 11,00 per elke bijkomende kilometer wanneer u zich in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf bevind.

Indien u de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u (of 30 km/u in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf) overschrijdt zal u altijd gedagvaard worden.

Minnelijke schikking

Betaalt u de onmiddellijk inning niet, bestaat de kans dat het Openbaar Ministerie alvorens u te dagvaarden een minnelijke schikking voorstelt. Deze zal altijd hoger zijn dan het bedrag van de onmiddellijke inning maar lager zijn dan wat u na een dagvaarding zal betalen.

Onmiddellijke intrekking

Indien de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur heeft overschreden binnen een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf of indien de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur heeft overschreden kan de onmiddellijke intrekking worden bevolen door de officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.

Het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs mag door het openbaar ministerie dat de intrekking ervan heeft bevolen of het bevoegde openbaar ministerie ingeval van toepassing van artikel 55, § 2, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de houder, teruggegeven worden.

Het rijbewijs moet worden teruggegeven :

  1. na vijftien dagen, behalve indien de politierechtbank de termijn heeft verlengd;
  2. na het verstrijken van de door de politierechtbank verlengde termijn (de intrekking kan tot hoogstens drie maanden verlengd worden door de Politierechtbank);
  3. indien de rechter geen verval van het recht tot sturen uitspreekt;
  4. indien de rijbewijshouder die niet voldoet aan de door de Koning bepaalde voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te kunnen verkrijgen, het grondgebied verlaat.

Zware overtreding

Dagvaarding

Indien u de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u (of 30 km/u in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf ) overschrijdt of indien u geen gevolg gaf aan een voorstel tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking zal u altijd gedagvaard worden en dient u voor de Politierechter te verschijnen.

De rechter kan een boete opleggen tussen € 80,00 en € 4.000,00.

Bovendien kan de rechter u een rijverbod opleggen van 8 dagen tot vijf jaar. Hij is daartoe verplicht indien u meer dan 40 km/u te snel reed op de gewone weg of 30 km/u binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

De geldboetes worden verdubbeld bij herhaling van een overtreding binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Jonge bestuurders, die minder dan 2 jaar houder zijn van een rijbewijs worden zullen extra bestraft worden indien ze een snelheidsovertreding begaan. Bent u een jonge bestuurder zal de rechter verplicht zijn een rijverbod uit te spreken indien u de maximum toegelaten snelheid met 30 km/u (of 20 km/u in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf) overschrijdt. Bovendien zal u uw theoretisch en/of uw praktisch rijbewijs opnieuw moeten behalen.

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen. Voorbeelden van verzachtende omstandigheden zijn een blanco strafregister, het dringend karakter van de verplaatsing. Ook uw financiële situatie kan aangevoerd worden om de geldboete te drukken.

Het is dus belangrijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat. U hoeft dan niet zelf naar de Rechtbank te gaan. Wij doen dit voor u en u hoeft uw werk of andere activiteit niet te verlaten. Bovendien kennen wij de gebruiken van de Rechtbank en kunnen verzachtende omstandigheden aanvoeren om een milde straf of mogelijks zelfs vrijspraak uit de brand te slepen.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97